Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

 1. Με την παρούσα πολιτική η εταιρεία μας, με την επωνυμία «Αικατερίνη Ζορμπά Διαιτολογικές Υπηρεσίες» και τον διακριτικό τίτλο «Nutrip», καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ), όπως αυτός έχει εναρμονιστεί και ισχύει στην ελληνική έννομη τάξη (Ν.4624/2019 – ΦΕΚ Α’ 137/29-08-2019, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν με κάθε σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

 1. Για απορίες σας σχετικά με την Παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 2108035264, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση [email protected].
 2. Mε τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα» (εφεξής «Δεδομένα») αναφερόμαστε σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διενέργεια διαιτολογικών πράξεων η τήρηση αρχείου, στο οποίο καταγράφονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα): ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, διεύθυνση πελάτη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελάτη, τηλέφωνο πελάτη, ημερομηνίες επίσκεψης, σωματομετρικά στοιχεία (βάρος, ύψος, διαστάσεις σώματος, μετρήσεις λίπους, μυϊκής μάζας, δείκτης μάζας σώματος κ.α.), λόγος επίσκεψης, αποτελέσματα ιατρικών και παραϊατρικών εξετάσεων, διαιτολόγια, τυχόν αλλεργίες κλπ.
 3. Ως «Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφής διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.
 4. Η παραχώρηση των Δεδομένων για την υποβολή ερωτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας (https://www.nutrip.gr/contact-us) ή τον προγραμματισμό ραντεβού διαδικτυακά ή δια ζώσης μέσω της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας (https://www.nutrip.gr/rantevoy) ή η εγγραφή στο newsletter της ιστοσελίδας μας ή η εγγραφής σας ως μέλος στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα κλπ. μπορεί να είναι απαραίτητη, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να επιτευχθούν οι σκοποί της παροχής των υπηρεσιών μας.

Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης των Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα Προσωπικά Δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία σας που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στην φόρμα υποβολής, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα Δεδομένα, και θα καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί σας.

Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων σε οποιαδήποτε φόρμα της ιστοσελίδας μας, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες.

 1. Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας είτε από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό αυτού, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από αυτούς και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με την λειτουργία των διαδικτυακών μας τόπων.

 1. Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με την τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.
 2. Κοινοποίηση των Δεδομένων από εμάς: Κάνουμε κοινή χρήση των Δεδομένων σας με τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς, και ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: συμμόρφωση μετά από αίτημα οργάνου της Ελληνικής Πολιτείας, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, αποτροπή παράνομων χρήσεων των Δικτυακών Τόπων και Εφαρμογών μας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης των Δικτυακών Τόπων και Εφαρμογών μας και των Πολιτικών μας, δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη), ή άλλους τρίτους στους οποίους εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Παρέχουμε σε τρίτους μόνο τα Δεδομένα που χρειάζονται για την εκτέλεση/παροχή των συγκεκριμένων Υπηρεσιών τους.

Οι τρίτοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στην μεταξύ μας συμβατική σχέση.

Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε τον σεβασμό και την προστασία του απορρήτου σας.

Σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας με έκαστο τρίτο, τα Δεδομένα σας που έχουν παρασχεθεί σε αυτούς θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των Δεδομένων σας παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 2108035264, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση [email protected].

 1. Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά μαζί μας να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν τα Δεδομένα σε τρίτους χωρίς την άδειά μας, να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την Γενική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (άλλως GDPR) και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ.
 2. Διατηρούμε τα Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους μας τα έχετε κοινοποιήσει (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης).
 3. Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Δεδομένα σας. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων εν γένει, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.
 4. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, αν τα Δεδομένα αυτά παρέχονται σε τρίτους και ποιοι είναι αυτοί, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε κλπ., αλλά και για άλλα δικαιώματά σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής Δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας των Δεδομένων σας και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 5. Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).
 6. Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς που τα έχετε παράσχει ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.
 7. Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
 8. Έχετε δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων σας. Μπορείτε να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο.
 9. Έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.
 10. Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν, το συντομότερο δυνατό και με τη λιγότερη δυνατή καθυστέρηση.
 11. Εφαρμοστέο Δίκαιο κατά την Επεξεργασία των Δεδομένων σας είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ), όπως αυτός έχει εναρμονιστεί και ισχύει στην ελληνική έννομη τάξη ( Ν.4624/2019 – ΦΕΚ Α’ 137/29-08-2019, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την Γενική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
 12. Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο για την Γενική Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail [email protected]

 1. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου ενημερώνεται όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου αναρτήθηκε και τροποποιήθηκε τελευταία φορά την 4-3-2024

Icon

5,0 88 reviews